Đây là Quỹ học bổng hỗ trợ 70% học phí, có cam kết lâu dài của các Cựu Sinh viên TDU dành cho sinh viên có tiềm năng phát triển nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn.